Vedtægter for Spejdernes Genbrug

§ 1. Navn og hjemsted
 Sammenslutningens navn er ”Spejdernes Genbrug”.Spejdernes Genbrug er en sammenslutning af grupper/organisationer under Det Danske Spejderkorps og Sct. Georgs Gilderne i Furesø Kommune.Sammenslutningen er en selvstændig juridisk person med hjemsted i Furesø kommune.Sammenslutningens højeste myndighed er repræsentantskabet. 

 § 2. Formål Formålet med Spejdernes Genbrug er at skaffe penge til spejderarbejdet i Furesø Kommune, til anden velgørenhed, til at udvikle genbrugsidéen og at skabe en positiv aktivitet for en kreds af frivillige. Spejdernes Genbrug er baseret på de grundlæggende værdier og principper for Det Danske Spejderkorps.  

§ 3. Regnskabsår Sammenslutningens regnskabsår er kalenderåret.  

 § 4. Sammenslutningens parter Sammenslutningen består af følgende 8 parter: Peter Lassen Gruppe, Skjoldmøerne Gruppe, Claus Nar Gruppe, Stavnsholt Vikingerne, Alugod Gruppe, Ravnehus Gruppe og Mjølner Gruppe samt Sct. Georgs Gildet i Farum’s Støttefond.

  § 5. Udvidelse af sammenslutningen Udvidelse af kredsen af parter skal ske ved enighed mellem de nuværende. Ved ændringer i kredsen af parter skal repræsentanterne fra spejdergrupperne altid udgøre mindst halvdelen af repræsentantskabets medlemmer. Ændringer af vedtægterne som følge af en udvidelse kan kun ske på et repræsentantskabsmøde hvor ændringen er sat særskilt på dagsordenen.  

§ 6. Repræsentantskabet Repræsentantskabet består af 35 medlemmer:a) 24 repræsentanter for sammenslutningens 8 parter med 3 fra hver. Spejdergrupperne stiller normalt med formand, kasserer og gruppeleder.
b) 11 repræsentanter for SG’erne, valgt af og blandt de personer, der er optaget på SG-listen, jf. § 13.
  

§ 7. Repræsentantskabets møder Bestyrelsen indkalder skriftligt med mindst 4 ugers varsel til repræsentantskabsmøder. Indkaldelsen udsendes elektronisk.Repræsentantskabsliste udsendes sammen med mødeindkaldelsen.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt når et emne er optaget som punkt på den udsendte dagsorden og når et flertal af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal jf. dog § 20.

Repræsentanter kan deltage ved fuldmagt. Den befuldmægtigede skal selv være medlem af repræsentantskabet, og kan kun have én fuldmagt.

Sammenslutningens egen fuldmagtsblanket skal benyttes.

Repræsentantskabets møder er åbne for alle interesserede, der kan deltage med taleret.

Forslag, der skal tages stilling til på et repræsentantskabsmøde, skal udsendes til repræsentantskabets medlemmer senest 14 dage før mødet.

Referat af repræsentantskabsmødet underskrevet af dirigent og referent, udsendes til medlemmerne inden en måned efter mødets afholdelse.

  § 8. Ordinært møde Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes 1 gang årligt senest 3 måneder efter regnskabsperiodens afslutning:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretning fra bestyrelsen.

3. Godkendelse af årsregnskab.

4. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag fra Furesø Spejderråd og donationsgruppen til fordeling af årets overskud.

5. Forelæggelse af planer for de kommende år.

6. Vedtagelse af budget for det kommende år.

7. Valg til bestyrelsen af

a. Bestyrelsesformand
b. Kasserer
c. 5 øvrige medlemmer

Valget gælder for 2 år.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for ét år.

 9. Valg af medlemmer til donationsgruppen jf. § 15

 10. Valg af revisor for ét år.

 11. Eventuelt.

 Forslag under pkt. 4 skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 21 dage før mødet.

  § 9. Ekstraordinært møde Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes såfremt 1 bestyrelsesmedlem eller mindst 3 medlemmer af repræsentantskabet anmoder om det. En sådan anmodning skal fremsættes overfor bestyrelsens formand med forslag til dagsorden. Bestyrelsen er herefter forpligtet til at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der skal afholdes inden 6 uger efter anmodningen.

  § 10. Bestyrelsens konstituering Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og udvalg.

Bestyrelsen udpeger repræsentanter til andre organer, hvor Spejdernes Genbrug er repræsenteret.

 § 11. Bestyrelsens beslutninger og referat

 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et emne er optaget som punkt på den udsendte dagsorden og når et flertal af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Væsentlige beslutninger vedrørende økonomi, investeringer m.v. skal forelægges repræsentantskabet til endelig afgørelse, såfremt 1 medlem af bestyrelsen anmoder herom. Væsentlige beslutninger, der ikke indgår i vedtagne planer for det kommende år, skal forelægges repræsentantskabet til afgørelse.

Bestyrelsen udsender indenfor rimelig tid et referat af forhandlinger og beslutninger godkendt af referent og ordstyrer til bestyrelsen, repræsentantskabet og genbrugerne. Referatet udsendes elektronisk og lægges til modtagere uden e-mail i Hallen.

  § 12. Arbejdets ledelse Det daglige arbejde ledes af bestyrelsen og består i drift af en genbrugsordning (indsamling, sortering, reparation og salg af genbrugseffekter). Hvert år deltager Spejdernes Genbrug i det årlige Høstmarked.

Det er vigtigt at sikre at de daglige aktiviteter foregår i et miljø af hyggeligt og socialt samvær.  

§ 13. Arbejdets udførelse Det daglige arbejde udføres af sammenslutningens parter og af en kreds af frivillige, benævnt SG’ere. SG’ere er de involverede tømmere, hentere, sorterere, sælgere etc., der har en fast tilknytning til Spejdernes Genbrug.

En SG’er optages på SG-listen, hvis vedkommende indstilles af afdelingskoordinator eller tilsvarende, evt. af formanden. Optagelse på SG-listen godkendes af bestyrelsen.
Bestyrelsen fører SG-listen over aktive SG’ere.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at SG-listen omfatter samtlige aktive SG’ere og kun disse.
  

§ 14. SG-møder Mindst to gange om året afholder bestyrelsen møde med SG’erne om den daglige drift. Det ene møde afholdes inden en måned efter regnskabsperiodens afslutning. På dette møde vælges SG’ernes repræsentanter til repræsentantskabet, jf. § 6, og der opstilles mindst 8 kandidater til donationsgruppen, jf. § 15. Alle SG’ere, der er registreret på SG-listen, er opstillingsberettigede.Bestyrelsen indkalder skriftligt med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen udsendes elektronisk.Alle SG’ere kan deltage ved fuldmagt. Den befuldmægtigede skal selv være SG’er, og kan kun have én fuldmagt. Sammenslutningens egen fuldmagtsblanket skal benyttes. Fuldmagten afleveres til bestyrelsen ved mødets start. Når dirigent og referent er valgt, vælges et stemmeoptællingsudvalg bestående af 3 medlemmer, der kontrollerer fuldmagternes gyldighed.

SG’møder er åbne for alle interesserede, der kan deltage med taleret.

Referat af SG-mødet underskrevet af dirigent og referent, udsendes til SG’erne inden en måned efter mødets afholdelse.  

§ 15. Donationsgruppe Repræsentantskabet vælger en donationsgruppe. Den består af 9 medlemmer. Bestyrelsen udpeger 1 medlem. Repræsentantskabet vælger  8 medlemmer blandt de SG’ere, der er opstillet på SG-mødet jf. § 14.Funktionsperioden løber indtil næste års ordinære repræsentantskabsmøde.Fordelingen sker efter retningslinier besluttet af repræsentantskabet.På årets ordinære repræsentantskabsmøde fremlægger gruppen forslag til fordeling af overskuddet for det afsluttede regnskabsår.

 § 16. Overskuddets fordeling Overskuddet fordeles med 50 % til parterne og 50 % til donationer.

Furesø Spejderråd indstiller fordelingen af parternes andel og donationsgruppen indstiller fordelingen til anden velgørenhed efter retningslinjer for donationer.

Furesø Spejderråds og donationsgruppens forslag til fordelingen af årets overskud indstilles til godkendelse på repræsentantskabets ordinære møde jf. § 8 stk. 4.

 § 17. Udtrædelse af sammenslutningen Ønsker en part at udtræde af sammenslutningen er denne part alene berettiget til sin forholdsmæssige del af udlodningen for indeværende regnskabsperiode indtil udtrædelsesdatoen.

  § 18. Tegningsret Spejdernes Genbrug tegnes af formanden sammen med 1 andet medlem af bestyrelsen eller kassereren sammen med 1 andet medlem af bestyrelsen.  

§ 19. Hæftelse Spejdernes Genbrug hæfter for sine forpligtelser med sin formue, mens parterne, repræsentantskabet og bestyrelsens medlemmer ikke hæfter for Spejdernes Genbrug’s gæld.  

§ 20. Vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer skal sættes på dagsorden og behandles, som andre forslag, på et repræsentantskabsmøde inden de træder i kraft ved mødets afslutning.

Beslutninger om vedtægtsændringer skal vedtages på et repræsentantskabsmøde med mindst 3/4 flertal af repræsentantskabets medlemmer.

 § 21. Indstilling af genbrugsaktiviteten Hvis repræsentantskabet beslutter at genbrugsaktiviteterne indstilles, fortsætter Spejdernes Genbrug med ejendoms- og/eller med finansielle aktiviteter i overensstemmelse med formålsparagraffen og gældende lovgivning.

  § 22. Ophør Beslutning om ophør indkaldes og vedtages på samme måde som vedtægtsændringer. Beslutningen er først gyldig, når den bekræftes på et nyt repræsentantskabsmøde, der indkaldes med fornødent varsel efter, at det første har været afholdt.

Ved ophør skal sammenslutningens værdier uddeles efter vedtægternes formål.

  Således vedtaget på det stiftende møde den 16. marts 1995. Ændringer er senest vedtaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde d. 25. januar 2016.